یادداشت شماره 3:شعارهای سازمانی در حوزه مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

نوآوری و کیفیت موتور رشد و پیشرفت است .
کیفیت زاییده آموزش و فرهنگ سازمانی ست.
کیفیت کلید ایجاد عاطفه مشترک بین مشتری و سازمان است.
تعهد به ارتقاء[…]

ادامه مطلب