چرا باید از مدل EFQM استفاده کنیم؟

از زمان تأسیس EFQM ، این مدل برای سازمان های سراسر اروپا و حتی فراتر از اروپا ،طرحی را جهت توسعه فرهنگ بهبود و نوآوری ، ارائه داده است.اگر می خواهید یک هدف قوی تعریف کنید ، با الهام بخشی رهبران در هر سطح ، فرهنگ تعهد به پیشبرد عملکرد را ایجاد کنید ، در عین حال چابک ، سازگار بوده تا قادر به سازگاری و تکامل در آینده باشید ، پس مدل EFQM می تواند برای شما مناسب باشد.

EFQM2020

این مدل به تعیین هدف شما کمک می کند!

هدف ، مایه حیات هر سازمانی است. بدون آن هیچ دلیلی برای خدمتگزاری وجود ندارد. مدل EFQM  تأکید بی نظیری بر اهمیت هدف ، چشم انداز و استراتژیهای چابک برای سازمانها در صورت ایجاد ارزش پایدار دارد.

این مدل به فرهنگ سازی شما کمک می کند !

مدل تعالی سازمانی یک فرهنگ ساز نوآور است، باورهای کیفی اصلی و اهداف مشترک در قلب سازمان ها را ارزش گذاری می کند و به آنها اجازه می دهد تا با چشم انداز خود متصل و متعهد باشند.

این مدل به ایجاد و شکل دادن رهبران قدرتمند کمک می کند!

رهبری موثر یک سازمان را به هدف و چشم انداز خود وفادار نگه می دارد ، به همین دلیل مدل EFQM از روش “رهبران در هر سطح” حمایت می کند تا از تصمیم گیری ، همکاری و کار تیمی قوی در هر تیم و هر پروژه اطمینان حاصل کند.

این مدل به تحول سازمان ها کمک می کند!

تحول به زمان نیاز دارد و مدل تعالی سازمانی یک چارچوب امتحان شده و آزمایش شده را فراهم می کند تا روند جاریسازی آن موثر واقع شده و تا حد ممکن میسر و بدون زحمت فراهم گردد .

چابک بودن در میان تهدیدهای نوظهور نشانگر یک سازمان موثر است. مدل EFQM تجزیه و تحلیل و بینش سازمانی را برای هدایت راهی ایمن در مسیر پیشرفت و تحول فراهم می کند.

این مدل به رفع چالشهای سازمانی منحصر به فرد سازمانی کمک می کند!

EFQM این سطح از درک را دارد که همه سازمانها متفاوت بوده و هیچ اندازه یکسان و روش متناسبی و واحدی برای مواجه با رویکردهای تحول وجود ندارد. به همین دلیل مدل EFQM از ابتدا بدین نحو شکل گرفت تا هم با موانع سازمانی منحصر به فرد سازگار باشد و هم به اندازه کافی انعطاف پذیر بوده تا بتواند وعده های خود را در زمینه دستاورهای عملکردی ارائه دهد.

این مدل به پیش بینی آینده نیز کمک می کند!

مدل EFQM بر اساس سالها تجربه و سیر تغییرات بازار با هدف درک مزایای تجزیه و تحلیل سازمان ، پیش بینی آینده و پیشگویی هوشمندانه در جهت پیشبرد یک تحول مناسب و منطقی ، طراحی شده است.