یادداشت شماره 7 : معرفی دوره آموزشی آشنایی با مراحل تحقق استاندارد مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان گامی در مسیر تعالی و نوآری سازمانی

موضوع مقاله :
شرحی بر اهداف و مقاصد استاندارد جهانی مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان
با معرفی ترجمه و انتشار کتاب ایزو 10015 ویرایش 2019[…]

ادامه مطلب