یادداشت شماره 1: شرحی بر ضرورت کاربرد مدل تعالی سازمانی از زبان بنیاد مدیریت کیفیت اروپاEFQM2020

چرا باید از مدل تعالی سازمانی استفاده کنیم؟مدل به تعیین هدف شما کمک می کند.مدل تعالی سازمانی، یک فرهنگ ساز نوآور است.مدل به ساختن رهبران[…]

ادامه مطلب