طرحهای خدمات مشاوره و کوچینگ ، در سطوح مختلف با هدف

«توسعه نگرش، کاربست دانش و خلق ارزش، در افراد و سیستم های مدیریتی»

Development of attitude, Utilize of knowledge and Value creation in People and Management systems

در فهرست زیر آمده است. این موارد با تعریف گامهایی مشخص از طریق اقدامات و مراحل تعیین شده، بر اساس دانش و مهارت اجرایی خلق شده و با مشارکت و آموزشهای لازم در هر سطح ارایه می شود . این خدمات مبتنی بر اهداف سازمان متقاضی ، نیات مدیران ارشد و صاحبان شرکتها ، با ابزارهای سنجش ، خروجیهای موثر و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت جاری بسوی وضعیت مطلوب، طرحریزی و از طریق توانمندسازی کارکنان و تشکیل تیمهای چند وظیفه ای ، جاری خواهند شد . تعدادی از خدمات مشاوره ، که طراحی و آزمون شده است با جزییات مشروح در هر محور ، عبارتند از :

1

عارضه یابی و ارزیابی جامع در سه سطح سازمانی ، سیستمها و فرآیندها ، رهبران و افراد کلیدی

5

مشاوره در تدوین استراتژیها و برنامه های توسعه و تعالی در آموزش و سیستم مدیریت منابع انسانی .

9

 مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت .

2

مشاوره مدل تعالی سازمانی با چشم انداز 5 تا 15ساله به همراه توسعه متوازن تمامی توانمندی و نتایج سازمانی .

6

 تسهیلگری در بازنگری، بهبود استراتژیها و اهداف نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر تعیین مدل شایستگی ، استاندارد مشاغل و ساختارسازمانی .

10

مشاوره در تعریف اقدامات و ایجاد توانمندیهای سازمانی با هدف ارتقای رتبه بندی اعتباری در ارزیابی شاخصهای های کسب وکار وزارت صمت ، سازمان مدیریت صنعتی و سایر نهادهای نظارتی .

3

مشاوره طرحریزی برنامه جامع مدیریت استراتژیک با رویکرد نقشه استراتژی و توسعه سازمانی .

7

مشاوره در اجرا و طرحریزی خودارزیابی ها ، ممیزی ، عارضه یابی و نگرش سنجی های ساختاریافته در حوزه ذینفعان درونی و بیرونی .

4

 تسهیلگری در تدوین و تهیه برنامه های بهبود در حوزه مدیریت و نقشه راه فناوری و نوآوری .

8

عارضه یابی و ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی با هدف تعالی و توسعه فرآیندها .

فرم درخواست مشاوره