مشاوره

طرحهای خدمات مشاوره و کوچینگ ، در سطوح مختلف با هدف

«توسعه نگرش، کاربست دانش و خلق ارزش، در افراد و سیستم های مدیریتی»

Development of attitude, Utilize of knowledge and Value creation in People and Management systems

در فهرست زیر آمده است. این موارد با تعریف گامهایی مشخص از طریق اقدامات و مراحل تعیین شده، بر اساس دانش و مهارت اجرایی خلق شده و با مشارکت و آموزشهای لازم در هر سطح ارایه می شود . این خدمات مبتنی بر اهداف سازمان متقاضی ، نیات مدیران ارشد و صاحبان شرکتها ، با ابزارهای سنجش ، خروجیهای موثر و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت جاری بسوی وضعیت مطلوب، طرحریزی و از طریق توانمندسازی کارکنان و تشکیل تیمهای چند وظیفه ای ، جاری خواهند شد . تعدادی از خدمات مشاوره ، که طراحی و آزمون شده است با جزییات مشروح در هر محور ، عبارتند از  :