تعریف اقدامات و ایجاد توانمندیهای سازمانی با هدف ارتقای رتبه بندی اعتباری در ارزیابی شاخصهای های کسب وکار وزارت صمت ، سازمان مدیریت صنعتی و سایر نهادهای نظارتی بشرح محورهای اصلی زیر می باشد .

  1. تشکیل تیم و ساختار راهبری سیستمهای مورد نیاز شرکت (تعیین نماینده مدیریت )با هدف بهبود نظامهای مدیریتی .
  2. انجام مصاحبه با افراد تیم و سایر نفرات موثرجهت مشاهده و ارزیابی مستندات و عملکرد جاری.
  3. عارضه یابی تخصصی اولیه وضعیت موجود شرکت با توجه به شاخصهای کسب وکار وزارت صمت .
  4. ارایه گزارشی از توانمندیهای شرکت ، شناسایی و ارائه راهکارهای موثر و مناسب ، تعریف برنامه های بهبود در هر حوزه جهت ارتقای امتیازات مد نظر .
  5. انجام مراحل تعریف شده در جدول پیوست از طریق دریافت اطلاعات مورد نظر مشاور با همکاری افراد معرفی شده جهت ارایه شواهد گفتاری  و مستندات موجود شرکت.
  6. تعریف و اجرای اقدامات موثر در راستای برآوردسازی شاخصها جهت ارتقای رتبه و جایگاه سازمانی شرکت بهمراه تدوین و ارایه مستندات لازم (مطابق جدول پیوست).