شرح خدمات آموزشی و مشاوره فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی موثر شیوه مناسب رفتار در درون سازمان را تعریف می‌کند. این فرهنگ متشکل از اعتقادات و ارزش‌های مشترک میان کارکنان است که توسط رهبر سازمان مربوطه معین می‌شوند؛ سپس از طریق روش‌های مختلف، توسعه پیدا می‌کنند و تقویت می‌شوند. در نهایت، ادراکات، رفتارها و درک کارکنان سازمان را شکل می‌دهند. ذکر این نکته ضروری است که فرهنگ قوی موقعی مطلوب و کمک‌کننده است که در راستا و کمک به اجرای استراتژی سازمانی باشد. در غیر این صورت، اگر فرهنگ سازمان همسو با استراتژی نباشد، هرچه فرهنگ‌سازمانی قوی‌تر باشد، بیشتر مانع تحقق استراتژی و عملکردهای همسو می‌گردد. لذا برای تحقق مراحل لازم و موثر ، فرایند مشخص و ساختارمندی را باید شناسایی ، تعیین و به کاربست .

خدمات مشاوره در این پروژه تحول سازمانی به صورت فراگیر و با توجه به شایستگیهای فردی و تکیه بر دانش ،قابلیت و تخصصهای افراد و گروههای کاری در هر سازمان بنا خواهد شد. در اولین مرحله اجرا (پس از آموزشهای عمومی در حوزه فرهنگ سازمانی) بر اساس سمت ، تخصص ، علاقه مندی و ساختار سازمانی مصوب ، گروه ها و کمیته های کاری تشکیل شده ، شرح وظایف تخصصی هر عضو درکمیته های تخصصی تدوین و ابلاغ شده و بر اساس مراحل تعیین شده با یک رویکرد تیمی ، سازمان اقدام به خودارزیابی نموده تا در این فرآیند از طریق اجماع و خرد سازمانی ، بهترین و موثرترین برنامه های بهبود فرهنگ سازمانی شناسایی ، تعیین و اولویت داده شود.

– تبیین نقشه راه فرهنگ مطلوب شرکت و تعیین برنامه های لازم جهت رسیدن به اهداف مد نظر.
– تعریف برنامه های تغییر و اقدامات لازم و مرتبط (ارائه طرح و مشاوره در ایجاد اقلام فرهنگ ساز و موضوعات ترویجی ، تبلیغی ، فرهنگی ، پوستر ، کلیپ ، چاپ کتاب ، بنر ، اینفوگرافی و…) با فرهنگ سازمانی .
– تعریف نتایج برداشتی و عملکردی مرتبط با فرهنگ سازمانی .
– بازنگری و تدوین ارزشها، کدهای رفتاری و اخلاقی سطح اول همسو با اهداف فرهنگ سازمانی مدون
– اولویت بندی برنامه ها ، پروژه ها و اقدامات مورد نیاز در راستای تحقق اهداف فرهنگی .
– نظارت منظم بر اجرای دقیق طرح مطابق با اهداف تعیین شده .

طرح فوق بر اساس شناسایی و درک محرکه های موثر بر فرهنگ سازمانی شرکتها با استفاده از مطالعه تطبیقی مدلهای مرجع ، سازمانهای ممتاز ، جهان تراز و تجربیات موفق تیم مشاور ، مطالعه و طرحریزی خواهد شد (در قالب یک کتابچه فرهنگی ) تا الزامات ، خواسته و انتظارات جامعه ذینفعان را در مسیر اهداف کلیدی حوزه فرهنگی برآورده نماید . این اهداف و ارزشها قابل توجه و متمایز کننده طرح فوق ، شامل موارد زیر می باشند:

• توجه به انتظارات ذینفعان کلیدی و حاکمیتی
• تقویت و توسعه هویت شرکت و برند کارفرمایی و آگاهی ذینفعان از موقعیت و توانمندیهای شرکت.
• توجه به توسعه و بهبود فرایندهای منابع انسانی و سایر رویکردهای مرتبط.
• توجه به توسعه دانش و شایستگیهای کارکنان در راستای تحقق اهداف فرهنگ سازمانی .
• کاربست عملیاتی منطق رادار جهت تعالی سنجی رویکردهای فوق در تمامی مراحل اجرای این طرح .

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .