مقالات ، فعالیتها و عضویتهای علمی ، پژوهشی و ترویجی

ردیفنام انجمنزمينه تخصصي انجمنسابقه عضويت
1عضویت در انجمن MBA ایرانتوسعه کسب و کار8 سال
2عضویت در انجمن مسئولین کیفیت صنعت ایران .تست و آزمون استاندارد ملی10 سال
3عضویت در مرکزکیفیت و بهره وری امریکا APQCالگوبرداری8 سال
4عضویت در کانون ارزیابان تعالی سازمانی ایرانارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی15 سال
5عضویت در مرجع متخصصین ایرانتبادل اطلاعات در صنعتاز 94
6عضویت در آکادمی استراتژی ایرانمدیریت استراتژیک8 سال
7عضویت در شبکه اجتماعی کارآفرینانکارآفرینیاز 94
8عضویت در انجمن بهره وری ایرانارزیاب بهره وری7 سال
9عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایرانارزیاباز 94
10عضویت در انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایرانعضو کمیته علمی و ارزیاب ارشداز 94
11عضویت در هیئت داوری انتخاب مربیان و اساتید مرکز بین المللی آموزش آتشنشانی تهرانعضو اصلیاز سال 97
12عضویت در هیئت علمی تدوین مدل شایستگی مدرسان سرای مدرسعضو کارگروه تدوین مدلاز سال 98
13عضو ارشد انجمن خبرگی مدیریت دانشعضو کمیته راهبریاز سال 98

 

ردیفشمارهتاریخموضوع مقالاتمحل انتشار/برگزاریشیوه ارائه
1شماره 33مهرماه 88تغییرات استاندارد ISO 2001: 2008ماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
2شماره 34آذرماه 88سیستم مدیریت فرآیندماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
3شماره 37اردیبهشت 89مدیریت تغییر و تحولماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
4شماره 40شهریور 1389یکپارچه سازی FMEA & CPماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
5شماره 47شهریور ماه 90معرفی استاندارد ISO 10014ماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
6شماره 51بهمن ماه 90تحلیل استراتژی های شرکت PSAماهنامه/ مجله
QC کنترل کیفیت
مقاله
7شماره 57دی ماه 91تفکر استراتژیک در نگرش رهبریماهنامه/ مجلهQC کنترل کیفیتمقاله
8شماره 25آبان ماه 89تغییرات مدل تعالی EFQM-2010ماهنامه مشاوره مدیریتمقاله
9کنفرانسآبان ماه 92نگرش رهبری استراتژیک در ارزیابی عملکردکنفرانس مدیریت عملکرد منابع انسانیمقاله در کتابچه کنفرانس
10کنفرانسآبان ماه 92مبانی مدیریت عملکرد کارکنان با نگرش رهبری استراتژیکهمایش ارزیابی عملکرد مدیرانمقاله در کتابچه کنفرانس
11شماره 67شهریور 93نوآوری و تاثیر آن در کسب وکار جهانیماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
12کنفرانساسفند 93توسعه قابلیتهای راهبردی سازمانی
با رویکرد رهبری منابع انسانی
كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انسانيمقاله در کتابچه کنفرانس
13شماره 72خرداد ماه 94نگرش راهبردی به تغییرات استاندارد ISO 2001: 2015ماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
14کنفرانسشهریور 94نگرش استراتژیک در منظر مشتری و مدل کسب وکار سازمانهای کارآفرینکنفرانس مدیریت بازاریابی و فروشمقاله در کتابچه کنفرانس
15کنفرانس بین المللیآذر ماه 94بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی با کارآفرینی سازمانیکنفرانس بین المللی ارزیابان و ممیزان سیستمهای مدیریتمقاله در کتابچه کنفرانس
16شماره 79تیر ماه 95سازمان در بستر محیطماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
17کنفرانسبهمن 95ارزیابی فرهنگ سازمانی با رویکرد بهبود و توسعهكنفرانس ملي آموزش و توسعهمقاله در کتابچه کنفرانس- THCD04_054
18کنفرانساسفند 95آسیب شناسی فرهنگ سازمانی همسو با استراتژیهای منابع انسانیهمایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانيمقاله در کتابچه کنفرانس
19شماره 84خرداد 96نوکیا و عدم فهم پویایی رقابت بازارماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
20کنفرانساسفند 96تحلیلی بر ابعاد مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد توسعه شایستگی هاپنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانیمقاله – THCD05_011
21شماره 90خرداد 97ضرورت آموزش در سازمانهای ایرانیماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
22شماره 92شهریور 97تفکر استراتژیک منابع انسانی در عملماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
23شماره 95اسفند 97یادگیری و نوآوری استراتژی محورماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
24سال هفدهمبهمن 1398تبیین رابطه معیارهای توانمندساز در مدل تعالی سازمانی با تواناییهای نوآوری درجهت کارآفرینی سازمانی17 امین کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانیمقاله
25شماره 103خرداد 99شرحی بر اهداف و مقاصد استاندارد جهانی مدیریت شایستگی و توسعه کارکنانماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
26شماره 107آذر 1399مدیریت ارتباطات سازمانی با رویکرد توسعه و پیشبرد عملکردماهنامه QC کنترل کیفیتمقاله
27سال هشتمهمن 1399یادگیری و نوآوری سازمانی با رویکرد رهبری استراتژیک منابع انسانیهشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانیمقاله
28شماره 42اسفند 1399طراحی مدل ساختاری نقشها و عملکرد دفاتر انتقال فناوری در اکوسیستم دانشگاهفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتیمقاله
29سال هجدهماسفند 1399مروری بر ضرورت اهرم سازی یادگیری استراتژیک با رویکرد دوسوتوانی سازمانی18 امین کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانیمقاله
ردیف تاریخ موضوع سخنرانی / ارائه محل سخنرانی موضوع همکاری
1 خرداد 91 تعالی در عملکرد و شایستگی های مدیران کیفیت كنفرانس ملي شرکتهای برتر ایرانی- حلقه های کیفیت سخنران علمی
2 آذر 95 تغییر و شایستگی های راهبردی مسیر تعالی کنفرانس بین المللی ارزیابان سیستمهای مدیریت سخنرانی و ارائه
3 بهمن 95 مدیریت شایستگی و برنامه های بهبود کنفرانس آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران علمی
4 دی ماه 95 ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی کنفرانس ملی توسعه مدیریت دانشگاه هرمزگان سخنران علمی
5 اسفند 95 تعالی و شایستگی های مدیران سازمان مدیریت صنعتی – هلدینگ مسکن سخنران علمی
6 آذر 95 ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی همایش مدیران سازمان حمل و نقل کشتیرانی ایران سخنران علمی
7 شهریور 96 رهبری و ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی دانشگاه شیراز – موسسه عالی ماد سخنران علمی
8 آبان 96 تجربه های نقره ای در حوزه مدیریت منابع انسانی 13 امین کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
9 آذر 96 بررسی چالشهای عملکرد و مدیریت منابع انسانی مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
10 بهمن 96 تفکر سیستمی در ارزیابی کنفرانس آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
11 شهریور 97 رهبری منابع انسانی با رویکرد آینده همایش مدیریت منابع انسانی و چالشهای موجود سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
12 بهمن 96 مدیریت و مهندسی صنایع سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی
13 اسفند 97 توسعه مدیریت در آتش نشانی و ایمنی همایش بین المللی هتل المپیک – تهران داور علمی مقالات
14 اسفند 97 یادگیری استراتژی محور چهارمین همایش ملی و بین المللی آتش نشانی و ایمنی هتل المپیک – تهران سخنران علمی
15 اسفند 99 نوآوری باز و مدیریت دانش باز هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران علمی و رئیس پنل

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .