عارضه یابی جامع سازمانی

اقدامات زیر خلاصه ای از شرح خدمات مشاوره جهت تحقق اهداف، بهبود فرهنگ ، فرآیندها ، آموزش و توسعه قابلیتهای مدیران و کارکنان در تداوم مسیر رشد و تعالی سازمانی می باشد که در دو گام ابتدایی ، پیشنهاد می گردد .

گام اول : ارزیابی و عارضه یابی سیستمی ، فرهنگی/ساختاری و عملکردی شرکت

  • ارزیابی و عارضه یابی تخصصی اولیه وضعیت موجود شرکت با توجه به اهداف، مقاصد، ارزشها، فرهنگ سازمانی، عملکرد و سبک مدیریتی ( با اساس تکنیکهای متنوع سیستمی و ساختاریافته در سطح فرد ، سازمان و مدیران ارشد).
  • ارایه گزارشی از شناسایی و ارائه راهکارهای موثر و مناسب ، تعریف برنامه های بهبود و اقدامات مشخص در هر حوزه .

گام دوم : این مرحله با استفاده از بررسی واقعیات قبلی و با مشارکت و توافق تیم مدیریت ، تعریف و جاری خواهد شد. تعدادی از این برنامه ها براساس اولویت و اهداف سازمانی به شرح زیر می باشند :

  • تسهیلگری در بازنگری و بهبود ارکان جهت ساز، راهبردها، اهداف خرد و کلان شرکت با توجه به 2 مرحله قبل .
  • برگزاری جلسات آموزشی متناسب و مرتبط با برنامه های فوق .
  • ارزیابی شایستگی های مدیران و ارایه مدل شایستگی
  • تهیه و تدوین برنامه توسعه فردی و همسو کردن آنها با اهداف کلان در راستای مسیر تعالی سازمانی جامع .
  • ارایه نکاتی در جهت بهبود استراتژی و ساختار سازمانی موجود با تمرکز بر اهداف شرکت.
  • اصلاح و بازنگری فرآیندها و سیستم منابع انسانی شرکت.
  • تعیین اهداف و نتایج عملکردی در هر سطح سازمانی و مدیران شرکت
  • بازنگری و اصلاح فرآیندها و شاخصهای مرتبط، همسو با اهداف فوق .

تعیین و شناسایی بهترین برنامه های بهبود در حوزه رفتار و ساختارسازمانی، ارتقای بلوغ سیستم های مدیریت و فرآیندها از طریق تدوین استراتژیهای رشد و توسعه همزمان فرد ، تیم و سازمان .

طرح پیش رو با تعریف چندین گام مشخص از طریق اقدامات و مراحل زیر اجرایی خواهد شد که شامل اهداف طرح ، اقدامات اصلی ، ابزارهای سنجش ، خروجیهای موثر و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت جاری می باشد. این فعالیتها در راستای تحقق اهداف طرح، بصورت یکپارچه و فرآیندی در 5 مرحله (مطابق با اینفوگرافیهای زیر) طرحریزی شده و نتایج تحلیلی آن در هر مرحله به عنوان یک ورودی موثر در مراحل بعدی نقش دارند . آنها عبارتند از :

  • شناسایی ، تحلیل و ارایه وضعیت موجود از طریق تعریف جامع ابعاد اهداف طرح و تعیین برنامه‌های بهبود
  • اقدامات اساسی متناسب با اهداف کلی طرح
  • ابزارهای و روشهای مناسب جهت تحلیل وضعیت موجود
  • تحلیلی و تعریف برنامه های عملیاتی منتج از خروجیهای مرحله اول
  • جاری سازی اقدامات بهبود براساس نتایج ارزیابی ها و گزارشات 4 مرحله قبل .

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .