شرح خدمات در خصوص مشاوره

تعریف اقدامات و ایجاد توانمندیهای سازمانی با هدف ارتقای رتبه بندی اعتباری در ارزیابی شاخصهای های کسب وکار وزارت صمت ، سازمان مدیریت صنعتی و سایر نهادهای نظارتی بشرح محورهای اصلی زیر می باشد .

جدول معیارهای اصلی شاخص های کسب و کار در ارزیابی و رتبه بندی وزارت صمت بهمراه طرح اقدامات مرتبط
معیارهای اصلی شاخص تعریف و اجرای اقدامات موثر در راستای برآوردسازی شاخصها جهت ارتقای رتبه و جایگاه سازمانی شرکت
وضعیت مدیران مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد تهیه فرمت استاندارد جمع آوری سوابق تحصیلی و حرفه ای در سطوح مدیریت و سایر کارکنان،
تجربه کاری اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد
گواهی دوره های تخصصی اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد تشکیل و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با معیارهای ارزیابی و ارایه گواهینامه معتبر
نظام مدیریتی نوع و ترکیب مالکیت تعریف خلاصه مدیریتی و ارکان جهت ساز در نظامنامه سیستم مدیریت شرکت
نظامنامه کیفیت تهیه و تدوین نظامنامه کیفیت منطبق با مدل کسب وکار ، استاندارهای بین المللی و داخلی شرکت
استانداردها *استقرارو پیاده سازی استاندارد بین اامللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
جوایز معتبر تعریف و تعیین اقداماتی جهت دریافت جوایز معتبر و مرتبط
برنامه ریزی راهبردی استقرار حاکمیت شرکتی **ارزیابی مدل حکمرانی سازمانی شرکت و تعیین وضعیت موجود براساس مدلهای مرجع
مدیریت زنجیره ارزش تعریف و ترسیم زنجیره ارزش شرکت با توجه به ماموریت و اهداف سازمانی
برنامه ریزی بلندمدت ***تدوین سند جامع استراتژی شرکت با افق 3 ساله
توجه به تحقیق و توسعه تعریف و تشریح این حوزه در نقشه فرآیندها، ساختار سازمانی و نظامنامه سیستم مدیریت شرکت
وضعیت تولید میزان تولید، راندمان تولید، تنوع تولید تعیین و تعریف شاخصهای تولید و بهره وری در هر حوزه محصولات و خدمات شرکت
سهم دانش در تولید تعریف ارتباطات فعالیتهای میان واحد تحقیق و توسعه با تولید و عملیات شرکت در نظامنامه سیستم مدیریت شرکت
ترکیب ارزش افزوده تعریف و ترسیم فلوچارت های کاری و فرآیندی و تعیین فعالیتهای ارزش افزا در آنها .
وضعیت اشتغال تعداد افراد شاغل، سطح تحصیلات افراد شاغل تعریف ساختار مشاغل منطبق با ساختار سازمانی ، شناسنامه شغلی و شرح وظایف ، شرایط احراز ،مهارتها و شایستگیها ، ماتریس مسئولیت و اختیار ، ماتریس روابط سازمانی ،
تخصص افراد شاغل ، تجربه افراد شاغل
درآمد سرانه افراد شاغل تعیین و تعریف شاخصهای فروش و سرانه های متفاوت در هر حوزه از سطوح شرکت با همکاری واحد مالی
وضعیت بهره وری بهره وری سرمایه، انرژی، نیروی کار و رقابت پذیری در آن تعریف فرمت استاندارد و پایش شاخصهای بهره وری با همکاری واحد مالی
تشکل گرایی عضویت و مشارکت فعال در اتحادیه ها و تشکل های صنفی، هیأت نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و اتاقهای مشترک بررسی و مطالعه فرصتهای همکاری در راستای مطالعه نیازهای و انتظارات ذینفعان، جامعه و .... و ارایه راهکارهای تعاملی و اثربخش با آنها در جدول مدیریت ذینفعان .
فعالیت های عام المنفعه و محرومیت زدایی عضویت در انجمن های خیریه، میزان فعالیت های عام المنفعه
سرمایه گذاری در مناطق محروم، توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی
رونق موضوع فعالیت پیش بینی رونق موضوع فعالیت در آینده این موضوع در صورت تهیه سند استراتژی شرکت، پوشش و پاسخ داده خواهد شد .

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .