شرح اجرا و ضرورت مدیریت استراتژیک

بنیاد آموزشی ، ترویجی و علمی ، تعالی و نوآوری سازمانی در ابتدا بر اساس یک نگرش ارزشی ، احساس وظیفه، عشق و علاقه شخصی ، فعالیت خود را از سال 1380 با گردآوری مطالب و ارسال آنها از طریق ایمیل به افراد ، همکارن ، دوستان ، مشتریان و مخاطبین حرفه ای و کاری آغاز نمود . سپس از سال 1395 با فضای فراهم شده در شبکه های مجازی و ایجاد کانالها و گروه های تلگرامی ، مطالب متعددی ، مرتبط با حوزه تعالی فردی و سازمانی تهیه و منتشر نمود. لذا هم اکنون پس از تقدیر و استقبال هزاران همراه گرامی اعم از مدیران ،کارشناسان ، اساتید و دانشجویان در حوزه های مختلف ، مبنی بر توسعه این خدمتگزاری اجتماعی و حرفه ای ، تداوم فعالیتها و ماموریت ارزش محور خود را که همانا ترویج دانش و فرهنگ تعالی می باشد ، با پلتفرم پیش رو دنبال کرده و بر این اصل بنیادین باوردارم

• برنامه ریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت است و افق های دورتری را در سازمان مطرح می سازد.• مسير و جهت‌ كلي‌ يك‌ سازمان‌ و حيات‌ آنرا در پرتو تغييرهاي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌، غير قابل‌ پيش‌بيني‌ و ناشناخته‌ در محيط‌ پيرامون‌ آن‌، تعيين‌ مي‌كنند.
• توسط‌ مديريت‌ ردة‌ بالا اتخاذ شوندو يك ابزار اساسي براي اعمال مديريت است.
• ‌تخصيص‌ منابع‌ زيادي‌ از سازمان‌ منجر مي‌شوند و به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت‌هاي تعيين شده تخصيص مي‌دهد.
• سازمان‌ را براي‌ مدت‌ زيادي‌ متعهد مي‌كنند.
• ابزاري‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدفها هستند.
• قبل از پيش آمدن مشكلات احتمالي از وقوع آنها خبر مي‌دهد.
• به مديران كمك مي‌كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند.
• قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي‌آورد.
• ترتيب‌دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي‌آورد.
• مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي‌شود.
• تفكر آينده‌نگر را تشويق مي‌كند.

بر اساس بررسی و شناخت محیط و مدل کسب وکار ، گامهای زیر برای طراحی و تدوین استراتژی برداشته می شود :
• کنکاش مفهومی
• کنکاش محیطی
• تدوین / تصمیم گیری
• اجرا / پیاده سازی
• کنترل و بازخور

نکته : این فرآیند به صورت جامع و با جزییات طبفه بندی شده در هر طرح تعریف می شود و چنانچه سازمانی تا حد مشخصی از آنرا اجرا کرده باشد ، مراحل بازنگری استراتژی با رویکرد جامع و همسو با بهبود سطح تعالی سازمانی شرکت، اصلاح و انجام خواهد شد .

1- تشکیل جلسات آموزشی و کاربردی با هیئت مدیره / مدیران ارشد و کمیته استراتژی/تعالی سازمانی، جهت شناسایی ، دریافت اطلاعات ، درک فضای کاری و بافتار شرکت ،بررسی انطباق ارکان جهت ساز و همسویی متناظر آن با تمامی منابع ، توانمندیها، فرآیندها، برنامه‌های فعلی و آتی شرکت با رویکرد تعالی و نوآوری سازمانی .

2- تشریح ، تفسیر (کالبد شکافی) و شناسایی موضوعات و اهداف استراتژیک منطبق با مدل تعالی سازمانی ویرایش 2013 و 2020 و ارتباط آن با تمامی معیارها و زیرمعیارهای مدل و همچنین نتایج کلیدی عملکردی و استراتژیک.

3- بررسی رویکردها ، مدلهای تدوین استراتژی و موضوعات استراتژیک شرکت همسو با مدل کسب وکار و زنجیره ارزش در جهت توسعه نقشه استراتژی.

4- ارتباط برنامه ها و اقدامات استراتژیک با تمامی رویکردها، سیستمهای جاری، نتایج ممیزیها، خودارزیابیها و حوزه های قابل بهبود سازمانی.

5- ارائه رويكردهاي پيشنهادي جهت تسری و جاریسازی استراتژیها با منطق رادار.

6- الگوبرداری از سازمان‌های سرآمد در تهیه نقشه‌ استراتژی .

ضمن تشکر از شما بابت مطالعه و بررسی موضوعات و توانمندی های ارائه شده ، درخواست خود را مشخص کرده و از طریق لینک زیر تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود .